Zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytkowników platformy e-learningowej

 

 

Wyrażam zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:

 

imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, miejsce pracy, numer prawa do wykonywania zawodu,

 

przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie, w celu przeprowadzenia, w procesie kształcenia na odległość, szkoleń w zakresie krwiolecznictwa.

 

Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informujemy, że:

1.     administratorem danych osobowych osób udzielających zgodę na przetwarzanie swoich danych jest Instytut Hematologii i Transfuzjologii, adres: Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa;

2.     administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@ihit.waw.pl;

3.    administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów przez osobę, której dane dotyczą;

4.    Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. wykonawcą odpowiedzialnym za uruchomienie i utrzymanie systemu e-learningowego, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);

5.    administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6.    mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1.   Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż do końca działania platformy e-learningowej służącej przeprowadzaniu szkoleń w zakresie krwiolecznictwa;

2.    przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

3.    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeprowadzenia, w procesie kształcenia na odległość, szkolenia w zakresie krwiolecznictwa;

4.     administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.